Poreski kalendar za maj 2024. godine.

07. 05. 2024.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu aprilu, na Obrascu OZU. Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za april mesec i uplata sredstava.

10. 05. 2024.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec april.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec april od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15. 05. 2024.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec april. Podnošenje poreske prijave za utvđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu, na Obrascu PP GPDG.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec april. Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugo tromesečje 2024. godine.

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugo tromesečje 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec april.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec april.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec april.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. aprila.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec april, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec april, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31. 05. 2024.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za april. Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. maja.

Scroll to Top