Poreski kalendar za jul 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za maj.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu junu, na Obrascu OZU.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za jun mesec i uplata sredstava.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec jun.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec jun.
Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za drugi kvartal 2024. godine.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec jun.
Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec jun.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec jun.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za drugo tromesečje 2024. godine.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za jun mesec ako je u junu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za drugo tromesečje ako je obveznik u tom periodu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec jun.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 30. juna.
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec jun, na Obrascu PP OA.
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za jun mesec, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za drugi kvartal 2024. godine.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za jun.
Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. jula.

Scroll to Top