Poreski kalendar za februar 2024. godine.

Interbilanz-kalendar-februar-2024

05.02.2024.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu januaru, na Obrascu OZU.

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za januar mesec i uplata sredstava.

12. 02. 2024.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja  na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec januar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu  vrednost na Obrascu PPPDV  i plaćanje PDV za mesec januar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

19. 02. 2024.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec januar.

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za  mesec januar.

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za prvo tromesečje 2024. godine.

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za prvo tromesečje 2024. godine.

Podnošenje prijave na Obrascu PPD-SU za utvrđivanje konačne obaveze doprinosa za prethodnu godinu i tromesečne akontacije doprinosa za 2024. godinu za samostalne umetnike.

Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva,  na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec januar.

Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec januar.

Podnošenje obrasca PID PDV 1 za januar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec januar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. januara.

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec januar, na Obrascu PP OA.

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za  mesec januar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

 29. 02. 2024.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za januar.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. februara.

Scroll to Top