Obaveštenje o izmenama i dopunama zakona

Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 26. oktobra 2023. godine usvojila paket zakona, koji su objavljeni u Sl.glasniku RS br.92/2023 od 27.10.2023. Zakoni su stupili na snagu osam dana od dana objavljivanja, a većina odredbi se primenjuje se od 1. januara 2024. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon se primenjuje od 1. januara 2024. godine, osim odredaba koje se odnose na novu obavezu elektronskog evidentiranja prethodnog poreza koje će se primenjivati za poreske periode koji počinju posle 31. avgusta 2024. godine.
Najvažnije izmene i dopune Zakona o elektronskom fakturisanju su:

 • uvođenje nove obaveze elektronskog evidentiranja PDV-a obračunatog u prethodnoj fazi prometa, odnosno plaćenog pri uvozu dobara nezavisno od toga da li obveznik PDV-a može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza. Ova obaveza primenjivaće se od 31.avgusta 2024. godine;
 • skraćenje roka u kojem je obveznik dužan da izvrši elektronsko evidentiranje obračuna PDV-a – u roku od deset dana po isteku poreskog perioda umesto kako je, do sada bilo propisano u roku za podnošenje poreske prijave u skladu sa Zakonom o PDV-u. Propisano je da obveznik koriguje evidentirani obračun PDV-a, ako do isteka roka za podnošenje poreske prijave dođe do promene koja ima uticaj na elektronsko evidentiranje PDV-a;
 • obavezu izdavanja elektronske fakture za transakciju po osnovu koje se plaća naknada koja predstavlja javni prihod za koji postoji obaveza obračuna PDV-a;
 • uslove za brisanje korisnika SEF-a;
 • preciziranje i proširenje kaznenih odredbi;
 • preciziranja sa ciljem usklađivanja sa odredbama Pravilnika o elektronskom fakturisanju.
  Izmene i dopune Pravilnika o elektronskom fakturisanju i Pravilnika o porezu na dodatu vrednost biće usvojene u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak gradjana i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Najvažnije izmene su:

 • Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 21.712 dinara na 25.000 dinara mesečno. Poresko oslobođenje se primenjuje od 1.januara 2024.godine.
 • Produžen je rok za ostvarivanje prava na povraćaj dela plaćenog poreza i doprinosa u procentu od 65% do 75% po osnovu zarade za novozaposlena lica do 31. decembra 2024. godine.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon je u primeni od 4.11.2023. godine
Najvažnije izmene su:

 • Skraćen je rok za upućivanje zaposlenog, zbog privremene sprečenosti za rad, na lekarsku komisiju sa 60 dana na 30 dana po isteku ukupne sprečenosti za rad. Izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad do 30 dana, a u izuzetnim slučajevima do 60 dana;
 • Skraćen je rok za poslodavce za podnošenje zahteva za ostvarivanje naknade zarade sa dosadašnjih 30 na 15 dana od dana isplate zarade za mesec na koji se naknada zarade odnosi, i rok za isplatu naknade zarade zaposlenima sa dosadašnih 30 na 7 dana od dana prijema sredstava.

Zakon o izmenama Zakona o porezima na imovinu

Najvažnije izmene koje stupaju na snagu 1.januara 2024. godine su:

 • Uvedeno je poresko oslobođenje po osnovu poreza na prenos apsolutnih prava za slučaj kad strana država stiče nepokretnost za potrebe svog diplomatsko-konzularnog predstavništava, pod uslovom reciprociteta;
 • Odložen je rok od kojeg jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 1. januara 2025. godine. Do tada ostaje u nadležnosti Poreske uprave.
Scroll to Top