Pregledajte spisak poreskih obaveza za april 2024. godine.

01.04.2024.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za februar.

05.04.2024.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu martu, na Obrascu OZU.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za mart mesec i uplata sredstava.

10.04.2024.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec mart.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec mart od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15.04.2024.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec mart.
Podnošenje poreske prijave za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti, na Obrascu PPDG-1S i poreskog bilansa, na Obrascu PB 2, od strane preduzetnika, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica za utvrđivanje poreza za 2023. godinu.
Plaćanje razlike poreza na prihod od samostalne delatnosti utvrđene po konačnom obračunu za 2023. godinu, po podnetoj poreskoj prijavi.
Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za prvi kvartal 2024. godine.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec mart.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec mart.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec mart.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i
Plaćanje PDV za prvo tromesečje 2024. godine.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za mart mesec ako je u martu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za prvo tromesečje ako je u tom periodu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec mart.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. marta.
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec mart, na Obrascu PP OA.
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec mart, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30.04.2024.

Podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K i plaćanje obaveza za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za prvi kvartal 2024. godine.
Podnošenje poreske prijave na Obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za mart.
Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. aprila.

Scroll to Top