Poreski kalendar za jun 2024. godine.

05.06.2024.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu maju, na Obrascu OZU.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za maj mesec i uplata sredstava.

10.06.2024.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec maj.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

17.06.2024

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec maj.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec maj.
Podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec maj.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec maj.
Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.

28.06.2024

Podnošenje:
Poreske prijave za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica, na Obrascu PDP, uz koju se podnosi odgovarajući propisani poreski bilans:
Poreskog bilansa obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PB 1,
Poreskog bilansa za stalne poslovne jedinice za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PBPJ,
Poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PBN,
Poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PBN 1,
Poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PBN 2,
Poreskog bilansa za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije za period od 01.01. do 31.12.2023. godine, na Obrascu PBN 3.

Scroll to Top