Poreski kalendar za novembar 2023

Pregledajte spisak poreskih obaveza za novembar 2023. godine.

06.11.2023.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u mesecu oktobru, na Obrascu OZU.
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom na Obrascu IOSI, za oktobar mesec i uplata sredstava.

Poreski kalendar novembar 2023

10.11.2023.

Podnošenje poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja na Obrascu PP-PPNO i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za mesec oktobar.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec oktobar od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.

15.11.2023.

Plaćanje akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mesec oktobar.
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere za mesec oktobar.
Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike i poljoprivrednike za četvrti kvartal 2023. godine.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva, na Obrascu PP OD-O i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za mesec oktobar.
Podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, na Obrascu PPPDV i plaćanje PDV za mesec septembar.

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvu.
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za mesec oktobar.
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do 31. oktobra.
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za mesec oktobar, na Obrascu PP OA.
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za mesec oktobar, na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

30.11.2023.

Podnošenje poreske prijave na obrascu PPP-PD i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, obračunatih na najnižu mesečnu osnovicu za obračun doprinosa, za neisplaćene zarade za oktobar 2023. godine.
Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Scroll to Top