Poreski kalendar za jun 2023

Pregledajte spisak poreskih obaveza za jun 2023. godine.

05.06.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

12.06.2023.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15. 06. 2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za maj mesec ako je u maju mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

29. 06. 2023.

 • Podnošenje poreske prijave, poreskog bilansa i dokumentacije Poreska prijava se podnosi na Obrascu PDP
 • Poreska prijava za akontaciono – konačno utvrđivanje poreza na dobit pravnih lica;
 • Poreski bilans podnosi se na:
 • Obrascu PB 1 – Poreski bilans obveznika poreza na dobit pravnih lica za period od 01.01. do 31.12.2022. godine, uključujući i potrebne obrasce;
 • Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem;
 • Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica;
 • Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;
 • Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.
 • Plaćanje razlike između konačno obračunatog poreza na dobit za 2022. godinu i plaćenih akontacija.

30. 06. 2023.

 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za maj 2023. godine.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Scroll to Top