Strategija
održivog
razvoja

Strategija održivog razvoja podrazumeva izradu modela koji na kvalitetan način zadovoljavaju društveno-ekonomske potrebe i interese građana, a istovremeno uklanjaju ili znatno smanjuju uticaje koji prete ili štete životnoj sredini i prirodnim resursima.
Održivi razvoj je dugoročni koncept koji podrazumeva stalni ekonomski rast koji, osim ekonomske efikasnosti, tehnološkog napretka, više čistijih tehnologija, inovativnosti celog društva i društveno odgovornog poslovanja, obezbeđuje smanjenje siromaštva,dugoročno bolje korišćenje resursa, unapređenje zdravstvenih uslova i kvaliteta života i smanjenje zagađenja na nivo koji mogu da izdrže činioci životne sredine, sprečavanje novih zagađenja i očuvanje biodiverziteta.

Vlada i Skupština Republike Srbije su u sklopu Strategije održivog razvoja donela brojna akta kojima želi da postigne definisane ciljeve strategije. IB Interbilanz svojim partnerima u sklopu poslovnog savetovanja pomaže u usklađivanju poslovanja sa zakonima Republike Srbije.

Usluge

Za Vas možemo pripremiti sledeća dokumenta:

  • Priprema za izveštavanje o održivom razvoju u skladu sa GRI standardima
  • Pisanje tekstova izveštaja o održivom razvoju
  • Kontrola usaglašenosti biznis procesa sa principima održivog razvoja
  • Izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju u skladu sa UN ciljevima održivog razvoja
  • Implementacija UN Agende 2030
  • Mapiranje lanca vrednosti
  • Izrada strategije društveno odgovornog poslovanja
  • Izrada akcionih planova za implementaciju strategije društveno odgovornog poslovanja
Strategija-održivog-razvoja
Strategija-održivog-razvoja-2

Usaglašenost sa zakonima
Procene su da će se u budućnosti pooštriti zakonska regulativa kako bi se zaštitila životna sredina
Usklađivanje propisa u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena u energetici sa propisima EU (npr. trgovina emisijama GHG)
Kompanije već sada moraju uzeti u obzir potencijalne efekte budućih potencijalnih troškova prilikom planiranja investicija
Odnosi sa javnošću
Sve više potrošača u svetu pridaje značaj posvećenosti održivom razvoju kompanija od kojih kupuju proizvode
Društvene mreže i internet su na raspolaganju potrošačima da u kratkom roku prenesu vest o društveno (ne)odgovornom ponašanju kompanije
Odnosi sa zaposlenima
Kvalitetna radna snaga, pogotovo mlađa populacija, ne želi da se njihov rad povezuje sa kompanijom koja ne posluje društveno odgovorno
Zaposleni imaju tendenciju da pokazuju viši moral, produktivnost i lojalnost kompaniji ukoliko veruju da je kompanija društveno odgovorna
Reputacija kompanije
Kroz postojanje jasne transparentne strategije održivog razvoja kompanija dugoročno poboljšava svoju reputaciju

Odnosi sa investitorima
Veliki broj investitora preferira ulaganja u društveno odgovorne kompanije, delom zbog smanjenog rizika od neusaglašenosti sa zakonom, a delom zato što se takve kompanije doživljavaju inovativnijim
Najveći deo investicionih fondova ima obavezu da kod ulaganja u energetski sektor većinski deo sredstava ulaže u obnovljive izvore energije
Smanjenje troškova
Praćenje potrošnje energije, vode kao i ostalih materijala (reciklaža i smanjenje otpada) doprinose optimizaciji troškova
Izbor recikliranih materijala, primena LED osvetljenja, bolje upravljanje potrošnjom energije
Upravljanje transportom pored smanjenja troškova dovodi i do smanjenja štetnih emisija
Smanjenje rizika
Procena i upravljanje rizicima sa aspekta održivog razvoja doprinosi da kompanija bude spremna na izazove koji su na primer u vezi sa klimatskim promenama, a koji mogu uticati na poslovanje kompanije
Dobro upravljanje rizicima doprinosi i finansijskim uštedama poput smanjenih premija osiguranja i troškova kazni
Lojalnost brendu
Brend pruža potrošačima uverenje o kvalitetu proizvoda kompanije
Značajno je lakše stvoriti sliku o kompaniji kao društveno odgovornoj nego ukloniti percepciju da je kompanija društveno neodgovorna

Scroll to Top