Poreski kalendar za jul 2020

Pregledajte spisak poreskih obaveza za jul 2020. godine.

Interbilanz otvara nove radne pozicije

Radi održanja našeg dosadašnjeg uspeha i sigurnosti budućeg rasta potrebni su nam: Iskusni računovođa i Referent obračuna zarade.

Mi smo kompetentan i pouzdan poslovni partner

Pročitajte intervju Generalnog direktora Filipa Boršika dat listu Diplomacy&Commerce In focus Austria maj 2020.

Otvaranje namenskih računa za uplatu minimalnih zarada za privatni sektor

U skladu sa uredbom NBS o uplati bespovratnih sredstava privednim subjektima kao pomoć zbog posledica vanrednog stanja, dostavljamo Vam informacije u vezi sa otvaranjem namenskih računa za uplatu minimalnih zarada za privatni sektor.

Važne informacije vezane za vanredno stanje

U nastavku je  dopuna sažetka najvažnijih zvanično objavljenih mera u službenom glasniku. Informacije su validne na dan 21.03.2020. godine u 9h. Sve napomene iz naših sažetaka počev od 18.03.2020 i dalje važe, tj. dole navedena akta su privremenog

IB Interbilanz Consulting & Audit d.o.o. na novoj adresi

Obaveštavamo Vas da nas od 1.2.2020 možete pronaći na novoj adresi Milentija Popovića 5V – Savograd, u neposrednoj blizini hotela „Hajat” i „Kraun plaza”, poslovne palate NIS – Gasproma i Delta holdinga. Dobrodošli ste da nas posetite. 

Interbilanz Team Building Sremski Karlovci

Posetili smo Sremske Karlovce i Vinariju Kiš, gde smo proveli divan petak. Lepo vreme i vrhunsko okruženje pomogli su da se odlično provedemo i napunimo baterije za nove radne pobede.

Mišljenje Ministarstva finansija – po pitanju poreskog tretmana prenosa udela u rezidentnom pravnom licu koji je izvršen u statusnoj promeni sprovedenoj u Republici Austriji.

– po pitanju poreskog tretmana prenosa udela u rezidentnom pravnom licu koji je izvršen u statusnoj promeni sprovedenoj u Republici Austriji.

Rok za registraciju elektronske pošte u APR-u je 1. oktobar 2019.

Po Zakonu o privrednim društvima,rok za registraciju adrese za prijem elektronske pošte 1. oktobar 2019. godine.

Korporativne finansije: „Poslovanje privrede u 2018. godini“

U Agenciji za privredne registre je izrađen i objavljen Godišnji izveštaj o poslovanju privrede u 2018. godini.

Poreski propisi: „Izmena pravilnika iz oblasti poreskih propisa“

U „Službenom glasniku RS“, broj 50/2019 objavljeni su sledeći pravilnici iz oblasti poreski propisi:

Rok za dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja za 2018. godinu je 30. jun 2019. godine

Članom 33. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS. br. 62/2013 i 30/2018) propisano je da se redovni godišnji finansijski izveštaji obveznika kojima se poslovna godina završava na 31. decembar dostavljaju najkasnije do 30. juna naredne godine,

Rok za podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 1. jul 2019. godine

Zakonski rok za sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje porez. Prema tome, rok za sastavljanje i podnošenje poreske prijave i poreskog bilansa za 2018. godinu je 29. jun 2019. godine.

Pečat više nije obavezan u postupcima javnih nabavki

Uprava za javne nabavke donela je Pravilnik o dopuni Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova, koji stupa na snagu 19. juna 2019. godine.

Startovala nova verzija portala E-porezi

Poreska uprava postavila je novu verziju aplikacije za rad E-porezi.

Izmene Zakona o postupku registracije u APR

7. maja 2019. godine, stupili su na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku registracije

Subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica

Ukinuta je obaveza popunjavanja i dostavljanja obrazaca M-4 i M-4K

U skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju

Intervju Generalnog direktora Filipa Boršika za InFocus Austria

Pročitajte intervju Generalnog direktora Filipa Boršika dat austrijskom listu In focus aprila 2019.

Mišljenje Ministarstva finansija – PDV za usluge pružene klijentima iz inostranstva

Mišljenje Ministarstva finansija po pitanju u vezi sa porezom na dodatu vrednost, pri pružanju usluga preduzećima u inostranstvu.

Mišljenje Ministarstva finansija – osnovica za porez

Mišljenje Ministarstva finansija po pitanju da li osnovicu poreza na nepokretnosti malog pravnog lica koju primenjuje MCGI i MSP, čini fer vrednost nepokretnosti iskazana u poslovnim knjigama obaveznika.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Industrijska proizvodnja je u februaru, u odnosu na isti mesec prethodne godine, povećana za 2,4% kao rezultat međugodišnjeg rasta u prerađivačkoj industriji od 3,8%. Proizvodna aktivnost u sektorima rudarstva

Za modernizaciju proizvodnje milijarda dinara

Ministarstvo privrede Srbije raspisalo je danas javni poziv kojim je malim i mikro preduzećima, preduzetnicima i zadrugama omogućeno da konkurišu za bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od milijardu dinara.

Startovao portal „E-papir“

Portal „e-papir“ čiji je cilj da se privrednicima omogući da daju svoje mišljenje o tome koje im administrativne procedure ili postupci najviše opterećuju poslovanje, i predloge koje bi od njih trebalo unaprediti, pojednostaviti ili ukinuti, počeo je danas sa radom.

Referentna kamatna stopa zadržana na nepromenjenom nivou

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 3,0%.Donoseći takvu odluku, Izvršni odbor je imao u vidu, pre svega, očekivano kretanje inflacije i

Omogućeno izdavanje uverenja o izmirenim poreskim obavezama u elektronskom obliku

Poreska uprava Republike Srbije omogućila je svim korisnicima portala E-porezi da od 1. marta 2019. godine izdavanje elektronskih uverenja o izmirenim poreskim obavezama.

Godišnji porez na dohodak građana za 2018.g.

Fizička lica koja su u prošloj godini ostvarila neto prihod veći od 2.470.644 dinara imaju obavezu da do 15. maja 2019. podnesu godišnju poresku prijavu PPDG-2R. Poreske prijave se podnose  u pismenom ili elektronskom obliku.

Scroll to Top