Važne informacije vezane za vanredno stanje

U nastavku je  dopuna sažetka najvažnijih zvanično objavljenih mera u službenom glasniku. Informacije su validne na dan 21.03.2020. godine u 9h.

Sve napomene iz naših sažetaka počev od 18.03.2020 i dalje važe, tj. dole navedena akta su privremenog karaktera sa dejstvom do prestanka rizika od zaraze virusom Covid 19, ili do isteka rokova navedenih u istima odnosno od momenta stavljanja istih van snage. Kako se najave raznih mera menjaju iz sata u sat, ova lista svakako nije konačna. Takođe, napominjemo da su pojedine odredbe iz dole navedenih akata, verovatno zbog potrebe brže reakcije, uopštene  prirode. Shodno ovome napominjemo da su naši komentari dati na osnovu našeg tumačenja ovih akata, te i da je moguća promena ovih propisa u svakom trenutku ili da se sa ovim tumačenjem ne slažu nadležne institucije (ministarstva, sudovi itd.)

Akt: (Odluka/Uredba/Naredba)                                Stupa na snaguPravne posledice
Uredba o dopuni uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)20.03.2020.Ovom uredbom zabranjeno je obavljanje:

1. međumesnog prevoza putnika autobusima;

2. međunarodnog i unutrašnjeg železničkog saobraćaja za prevoz putnika;

3. međunarodnog i domaćeg vodnog saobraćaja za prevoz putnika.

Zabrana se ne odnosi se na prevoz za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dobijena dozvola ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

Uredba o rokovima u sudskim postupcima za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. marta 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)20.03.2020.Ovom uredbom predviđen je zastoj rokova u sudskim postupcima, odnosno rokova za pokretanje sudskih postupaka i to sa početkom od 15.03.2020. godine.

Zastoj se odnosi na rokove za podnošenje: (1) tužbe u parničnom postupku, (2) predloga za pokretanje postupka izvršenja ili obezbeđenja; (3) vanparničnog postupka; (4) tužbe u upravnom sporu; (5) ustavne žalbe; (6) privatne tužbe u krivičnom postupku. Prema članu 2. ove uredbe, precizirano je da i rokovi za izjavljivanje pravnih lekova, pravnih sredstava ili za preduzimanje drugih procesnih radnji u ovim postupcima  takođe prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15. 03. 2020. godine.

Predviđeno je i da rokovi za izjavljivanje žalbi na odluke kojima se postupak okončava, kao i za izjavljivanje vanrednih pravnih lekova u krivičnom postupku, prekršajnom postupku i postupku za privredne prestupe, prestaju teći za vreme vanrednog stanja proglašenog 15.03.2020. godine.

Konkretno, ukoliko teče određeni rok za npr. podnošenje tužbe zbog neuvažavanja prigovora za materijalne nedostatke ( po pravilu 1 godina od poslatog obaveštenje prodavcu) ili za podnošenje tužbe zaposlenog u radnom sporu (60 dana od saznanja za povredu prava ili prijema odluke poslodavca) počev od npr. 01.02.2020. godine, taj rok u toku trajanja vanrednog stanja neće teći, odnosno biće faktički produžen onoliko koliko bude  trajalo vanredno stanje. Isto važi i za podnošenje npr. žalbe na  presudu koji bi u redovnom toku stvari istekao 15.03.2020. godine.

Imajući u vidu da Uredba predviđa zastoj od 15.03.2020. godine, te i da je ista mera odstupanja od Ustava odnosno zakona, smatramo da se može tumačiti da ova uredba ima retroaktivno dejstvo. Odnosno, da i oni kojima su poslednji dani rokova (da pokrenu postupak ili izjave pravni lek) nastupali u periodu od 15.03.2020. do 20.03.2020. mogu sada preduzeti odgovarajuće radnje. Takođe, ovo bi se moglo preduzeti i po proteku  vanrednog stanja, ali u roku od onoliko dana koliko je bilo preostalo prema stanju na dan proglašenja vanrednog stanja (npr. ako je rok padao na 18.03.2020. – onda bi po proteku vanrednog stanja imao pravo da preduzme radnju u roku od 3 dana).

Odluka o dopunama odluke o proglašenju bolesti covid-19 izazvane virusom sars-cov-2 zaraznom bolešću („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)

 

20.03.2020

 

Odluka je dopunjena tako da se strani državljani koji, na osnovu poziva, odnosno odobrenja nadležnog organa Republike Srbije, dolaze u Republiku Srbiju radi pružanja humanitarne pomoći izuzimaju od mera u vidu:

1. privremene zabrane ulaska u Republiku Srbiju;

2. karantina u trajanju od 28 dana u vojne ustanove: „Morović„, Šid i Miratovačko polje“ za domaće i strane državljane sa odobrenim privremenim boravkom ili stalnim nastanjenjem (uz izuzetke koji i dalje važe – videti prethodne objave) a koji u RS dolaze iz žarišta epidemije (za sada: Švajcarska, Italija, Iran, Rumunija, Španija, Nemačka, Francuska, Austrija, Slovenija i Grčka)

3. izolacije u kućnim uslovima u trajanju od 14 dana (za državljane RS i lica sa diplomatsko-konzularnim statusom i uz izuzetke koji i dalje važe – videti prethodne objave)

Uredba o  korišćenju finansijskih sredstava budžeta Republike Srbije za vreme vanrednog stanja nastalog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)20.03.2020.Ovom uredbom, Vlada je ovlašćena da na osnovu posebne odluke, a za vreme aktuelnog vanrednog stanja može bez ograničenja preusmeravati aproprijacije predviđene za drugu namenu u tekuću budžetsku rezervu i koristiti ih za namenu ublažavanja posledica bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.

Precizirano je da se odredbe ove uredbe ne primenjuju se na preusmeravanje sredstava u tekuću budžetsku rezervu i njihovo korišćenje za ostale namene.

Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 38/2020)

 

20.03.2020Uredbom se utvrđuju poreske mere radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled aktuelnog vanrednog stanja u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika (pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima, dalje: „Poreski obveznik“). Ovim uredbom se menja dejstvo pojedinih normi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 61/07, 20/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: ZPPPA).

Konkretne mere su:

1) Smanjenje visine kamate koju Poreski obveznici duguju na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja a koja nastavlja da teče, odnosno može početi da teče i za vreme trajanja vanrednog stanja. Smanjenje je sprovedeno tako što je ista izjednačena sa godišnjom referentnom stopom NBS, dakle bez dodatnih 10 procentnih poena iz čl. 75. ZPPPA.

2) Dodatne mere pomoći Poreskim obveznicima kojima je odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b ZPPPA, i to na sledeći način:

a)  Zabranjeno je preduzimanja mera iz člana 74. st. 7-9 ZPPA počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

b) Uredba precizira da ovo znači da Poreska Uprava ne može ukinuti doneto rešenje o odlaganju ili poništiti zaključen sporazum o odlaganju. Inače ovo bi se moglo učiniti ukoliko se navedeni Poreski obveznici za vreme vanrednog stanja: (1) ne pridržavaju rokova za plaćanje iz rešenja odnosno sporazuma o odlaganju plaćanja poreskog duga ili (2) ne izmiruju tekuće obaveze (u redovnom toku stvari i od ovoga bi postojao izuzetak ukoliko bi se podneo zahtev za odlaganje te konkretne tekuće obaveze).

c) Poreskoj Upravi je takođe izričito zabranjeno i pokretanje postupka prinudne naplate dugovanja za koja su odobrena odlaganja iz prethodne podtačke a) – koji bi u slučaju da je za odlaganje dato sredstvo obezbeđenja u skladu sa ZPPPA mogla pokrenuti i bez donošenja posebnog rešenja;

d) Predviđeno je i da se u periodu vanrednog stanja neće obračunavati ni kamata utvrđena u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA na dugovanja iz podtačke a).

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top