Propisan je pravni okvir za primenu programa ekonomskih mera države za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid -19 i podršku privredi Srbije

Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim
subjektima u privatnom sektoru

Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije, Vlada Republike Srbije je 10.04.2020. usvojila Uredbu o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 (u daljem tekstu „Uredba“). Uredba je danom objavljivanja 10.04.2020. godine u Sl. glasniku RS br. 54/20 stupila na snagu i počela da se primenjuje. Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja (u daljem tekstu „ mere“) iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru.

Opšta pravila propisana Uredbom

 • Korisnici mera su
  – Rezidentna pravna lica
  – Rezidentni preduzetnici (preduzetnici, paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana)
  – Ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica
 • Mere nisu namenjene sledećim privrednim subjektima
  – Bankama
  – Društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje
  – Društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
  – Davaocima finansijskog lizinga
  – Platnim institucijama
  – Institucijama elektronskog novca
  – Privrednim subjektima obuhvaćenim Spiskom korisnike javnih sredstava
 • Uslovi koji moraju biti ispunjeni da bi se mere koristile
  – Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere pod uslovom da počev od 15.03.2020.godine pa do 10.04.2020.godine, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajaći zaposlene sa kojimasu zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.03.2020. godine, a koji se završava u periodu od 15.03.202.godine pa do 10.04.2020.godine.
  – Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje mera ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020.godine.
  – Privredni subjekti moraju biti osnovani i registrovani pre 15.03.2020. godine.
  – Preduzetnici nisu registrovali privremeni prestanak obavljanja delatosti pre 15.03.2020.godine.
 • Prihvatanje mera
  Privredni subjekti prihvataju mogućnost korišćenja fiskalnih pogodnostii direktnih davanja podnošenjem obrasca PPP-PD sa označenim datumom plaćanja 04.01.2021.godine.
 • Gubitak prava na korišćenje mera
  Privredni subjekti gube pravo na korišćenje mera, ukoliko ne ispoštuju propisane uslove. Pored obaveze vraćanja sredstava sa kamatom, propisane su i novčane kazne za nenamensko trošenjes redstava.
 • Veličina privrednih subjekata – Uredba propisuje različite mere za
  – Mikro, mala i srednja pravna lica, ogranke i predstavništva stranih pravnih lica
  – Preduzetnike
  – Velika pravna lica
  Veličina pravnih lica određuje se u skladu sa propisima o računovodstvu na datum bilansa poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018.godinu.
  Svi privredni subjekti osnovani u 2019.godini za potrebe primene mera razvrstavaju se u mala pravna lica.

1. Propisane mere za mikro, mala i srednja pravna lica, ogranke,
predstavništva stranih pravnih lica i preduzetnike

Fiskalne mere
Uredbom se gore navedenim privrednim subjektima daje mogućnost da

  • Odlože moment dospelosti za plaćanje
   – Poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada za mesec mart, april i maj 2020. odnosno april, maj i jun 2020, godine (ako je obveznik već isplatio zaradu za mart) do 4.01.2021. godine i
   – Akontacije poreza na dobit pravnih lica za mart, april i maj 2020. godine, do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020.godinu.
  • Odlože rok plaćanja dospelih obaveza na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate. Postupak i način odlaganja roka plaćanja dugovanog poreza i doprinosa će bliže urediti ministar finansija (Pravilnikom ili drugim aktom).

Direktna davanja

Uredbom se daje mogućnost ostvarivanja prava na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Republike Srbije, i to u periodu od tri meseca (maj, jun, jul) do iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine (osnovna minimalna neto zarada za mart 2020, godine je 30.367,04 RSD). Ukupan iznos direktnog davanja se računa kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podnet obrazac PPP-PD za obračunske periode mart, april i maj 2020.
godine i osnovne minimalne neto zarade za mart 2020.godine. Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim
vremenom, srazmerno ugovorenom procentu angažovanja tih zaposlenih u odnosu na puno radon vreme. Isplata direktnog davanja vrši se na poseban namenski račun kod poslovne banke privrednih subjekata. Privredni subjekti koji imaju više tekućih računa kod više banaka treba najkasnije do 25.04.2020. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, da dostave podatak kod koje banke će biti otvoren poseban račun. Skrećemo pažnju da privredni subjekti koji se prijave za korišćenje fiskalnih mera, automatski se prijavljuju i za direktna bespovratna davanja. Još nije poznat poreski tretman bespovratnih davanja. Očekuje se detaljno pojašnjenje…

2. Propisane mere za velika pravna lica

Privredni subjekti koji su razvrstani kao velika pravna lica imaju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava, u periodu od tri meseca (maj, jun, jul), u iznosu proizvoda 50% osnovnih minimalnih neto zarada za mart 2020. i broja:
– Zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15.03.2020.godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu, i za koje je podnet obrazac PPP-PD
– Zaposlenih sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15.03.2020. godine u skladu sa članom 117.Zakona o radu, po osnovu rešenja nadležnog državnog organa donetog u vezi sa bolešću COVID-19 i za koje je poslodavac podneo Obrazac PPP-PD. Velika pravna lica dostavljaju nadležnim organizacionim jedinicama Poreske uprave i Uprave za trezor u papirnom obliku spisak zaposlenih najkasnije do 20.tog u mesecu za isplatu sredstava koja se vrše u sledećem mesecu. Obrazac će propisati ministar finansija.

3. PDV mere

Uredbom je propisano da se na promet dobara, odnosno usluga koji bez naknade izvrši obveznik PDV
– Ministarstvu zdravlja
– Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, odnosno
– Zdravstvenoj ustanovi u javnoj svojini
PDV ne obračunava i ne plaća, a obveznik ima pravo na prethodni PDV. Propisana je obaveza vođenja posebne evidencije. Za sva dodatna pojašnjenja slobodno nas kontaktirajte.

2 thoughts on “Pravni okvir za primenu programa ekonomskih mera države za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa Kovid -19”

 1. Thank you for another wonderful write-up. Where else could anyone get that type of info in these a ideal way of writing? I have a presentation next week, and Im to the look for this kind of data.Have you considered promoting your blog? add it to SEO Directory right now 🙂

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Scroll to Top