Izmene poreskih zakona

Narodna skupština Republike Srbije, na sednici održanoj 26. novembra 2021. godine, usvojila je set
poreskih zakona, koji su su objavljeni u Sl.glasniku RS br.118/2021 od 9.12.2021.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon je stupio na snagu 17. decembra 2021. godine, a većina odredbi primenjuje se od 1. januara 2022.
godine. Najvažnije izmene su:

 • Povećanje neoporezivog iznosa zarade sa 18.300,00 dinara na 19.300,00 dinara mesečno.
 • Produženje perioda primene postojećih olakšica za zapošljavanje novih lica,
 • Ostvarivanje prava na poreske olakšice za novoosnovana privredna društva koja obavljaju
  inovacionu delatnost, po osnovu zarade zaposlenih osnivača, i za društva osnovana nakon
  31.12.2021. godine.
 • Izvršeno je preciziranje pojma prenosa kod oporezivanja prihoda porezom na kapitalni dobitak,
  na način da se drugim prenosom uz naknadu smatra i svaki unos nenovčanog uloga u pravno
  lice.
 • Propisano je poresko oslobođenja od poreza na kapitalni dobitak po osnovu unosa autorskog i
  srodnih prava i prava industrijske svojine u kapital privrednog društva.
 • Preciziran je rok za podnošenje poreske prijave u slučaju kada obveznik ostvari prihod po
  osnovu prenosa investicionih jedinica po osnovu kojeg može da nastane kapitalni dobitak ili
  gubitak, na način da se umesto roka od 30 dana od dana kada je obveznik ostvario ili započeo
  ostvarivanje prihoda propisuje rok od 30 dana od isteka svakog kalendarskog polugodišta u
  kojem je izvršen prenos investicionih jedinica.
 • Produžen je period primene postojećeg modela oporezivanja fizičkih lica „frilensera“. Do
  31.12.2022. porez će nastaviti da plaćaju po rešenju, a od 1. januara 2023. će plaćati porez
  samooporezivanjem. Uvodi se obaveza predaje poreske prijave u roku od 30 dana po isteku
  kvartala. Kvartalno se priznaju normirani troškovi u visini trostrukog neoporezivog iznosa
  zarade. Ovaj način oporezivanja ne primenjuje se na obveznike koji imaju status samostalnih
  umetnika.
 • Propisano je umanjenje dohotka za oporezivanje godišnjim porezom na dohodak građana za
  obveznike koji, na poslednji dan godine za koju se utvrđuje porez, imaju manje od 40 godina
  života, za iznos tri prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji u godini
  za koju se utvrđuje porez.

Izuzimanje od oporezivanja naknade koju ostvaruju studenti koji obavljaju učenje kroz rad kao
materijalno i finansijsko obezbeđenje saglasno zakonu kojim se uređuje dualni model studija.

 

Izmene Zakona koje su u primeni od 1. marta 2022. godine

  • Propisane su nove olakšice za poslodavce koji zasnuju radni odnos sa novim licima, koja u
   periodu od 1. januara 2019. do 28. februara 2022. godine nisu imala status osiguranika
   zaposlenog, preduzetnika, niti osnivača u svom društvu. Poslodavac se za novozaposlena lica
   oslobađa obaveze plaćanja 70% obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade za zarade isplaćene
   zaključno sa 31. decembrom 2024. godine.
  • Propisana je nova olakšica za poslodavca po osnovu zarade lica koja su neposredno angažovana
   na poslovima istraživanja i razvoja. Poslodavac koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji
   Republike Srbije obavlja istraživanje i razvoj oslobađa se obaveze plaćanja 70% obračunatog i
   obustavljenog poreza iz zarade lica koja su neposredno angažovana na poslovima istraživanja i
   razvoja, srazmerno vremenu koje takva lica provedu na poslovima istraživanja ili razvoja u
   odnosu na puno radno vreme.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Najvažnija izmena Zakona koja se primenjuje od 1. januara 2022. godine je smanjenjen stope
doprinosaza PIO sa 25,5% na 25%. Naime smanjuje se stopa doprinosa na teret poslodavca na zaradu
za 0,5%. Sve olakšice koje predviđa Zakon o porezu na dohodak građana, u pogledu poreza na zarade
predviđa i Zakon o doprinosima- u pogledu oslobođenja od plaćanja određenog iznos doprinosa za
obavezno socijalno osiguranje.

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica

Zakon je stupio na snagu 17. decembra 2021, a primenjuje se na utvrđivanje, obračunavanje i plaćanje
poreske obaveze za 2022. godinu, odnosno za poreski period koji počinje u 2022. godini.
Zakonom se propisuje podsticaj unosa prava intelektualne svojine (autorsko pravo, pravo srodno
autorskom pravu i pravo u vezi sa pronalaskom) kao nenovčanog uloga u kapital rezidentnog pravnog
lica, nezavisno od toga da li se radi o osnivanju novog ili povećanju osnovnog kapitala već postojećeg
pravnog lica.
Obveznicima je dato pravo da kapitalne dobitke ostvarene unosom prava investicione svojine u kapital
ne uključe u poresku osnovicu, pod uslovom da rezidentno pravno lice tako stečena prava ne otuđi u
periodu od dve godine od dana sticanja, kao i da u istom periodu to pravo ne ustupi na korišćenje u
celini ili delimično po ceni koja je niža od cene utvrđene u skladu sa principom „van dohvata ruke“,
ukoliko je ustupanje izvršio povezanom pravnom licu.
Propisano je da se tržišna vrednost imovinskih prava prilikom unosa u kapital rezidentnog pravnog lica
utvrđuje procenom izvršenom od strane ovlašćenog procenitelja
U slučaju gubitka prava na podsticaj, propisana je obaveza obračuna i plaćanja poreza uvećanog
indeksom potrošačkih cena prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Kapitalni gubici nastali po osnovu unosa navedenih imovinskih prava ne mogu se prebijati sa kapitalnim
dobicima.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu

Zakon stupa na snagu 1. Januara 2022. godine, s tim da pojedine odredbe imaju odloženu primenu od
31.marta 2022. godine.. Najvažnije izmene su:

  • Od 31. marta 2022.godine, osnovicu poreza na poklon i poreza na prenos apsolutnih prava kod
   prenosa prava svojine na upotrebljavanom motornom vozilu čini vrednost koja se utvrđuje
   primenom formule u zavisnosti od radne zapremine motora vozila, snage motora vozila i
   koeficijenta starosti.
  • Precizirano je poresko oslobođenje za nasleđe i poklon putničkih vozila registrovanih za taksi
   prevoz odnosno putničkih vozila za „rent a car“.
  • Propisuje se da je kupac obveznik poreza na prenos apsolutnih prava kod prenosa prava svojine
   na upotrebljavanom motornom vozilu.
  • Odlaže se rok od koga jedinice lokalne samouprave utvrđuju, naplaćuju i kontrolišu porez na
   nasleđe i poklon i porez na prenos apsolutnih prava do 1. januara 2023. godine. Do 31.
   decembra 2022. godine porez po tom osnovu će utvrđivati, naplaćivati i kontrolisati Poreska
   uprava.

Zakon o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje
dobara

Zakon stupa na snagu 1.januara 2022. godine. Jedina izmena odnosi se na porez na upotrebu motornih
vozila.
Povećan je procenat umanjenja iznosa poreza na upotrebu motornih vozila, za putnička vozila radne
zapremine motora preko 2000 cm³ starosti preko pet godina tako da iznosi:
1) 25% – kod motornih vozila preko pet do osam navršenih godina starosti;
2) 40% – kod motornih vozila preko osam do deset navršenih godina starosti;
3) 65% – kod motornih vozila preko deset navršenih godina starosti.

Za sva dodatna pojašnjena, slobodno nas kontaktirajte..
Gordana Kačavenda
Poreski savetnik i licencirani revizor
E: gordana.kacavenda@interbilanz.rs

1 thought on “Izmene poreskih zakona”

 1. I’ve been looking high and low, and it seems that most liberal arts schools are populated by heavy drinkers and partiers, which I am not interested in. If I can, I’d like to double major in creative writing and journalism.. Thank you!.

Оставите коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Scroll to Top