Doneta je Uredba o utvrđivanju Programa direktnih davanja privrednim subjektima

Vlada RS je dana 11.02.2021 usvojila nove mere ekonomske pomoći privrednim subjektima donošenjem Uredbe o utvrđivanju programa direktnih davanja iz budžeta republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 (dalje: „Uredba“).
Uredbom je utvrđen Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru u cilju ublažavanja ekonomskih posledica prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u nastavku: Program), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.
Za razliku od prošlogodišnje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, Programom je predviđena samo mera u vidu direktnih davanja, što znači da nema novog odlaganja dospelosti poreza i doprinosa. Bespovratna novčana sredstva mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.
Verovatno najvažnija razlika u odnosu na prošlogodišnju Uredbu o fiskalnim pogodnostima, odnosi se na to da pravo na direktna davanja u skladu sa Programom imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru nezavisno od veličine. To znači da pravo na direktna davanja imaju i velika pravna lica pod istim uslovima kao i ostala pravna lica.

Izuzetno, pravo na direktna davanja nemaju sledeća velika pravna lica:

  • banke,
  • društva za osiguranje i društva za reosiguranje,
  • društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima,
  • davaoci finansijskog lizinga,
  • platne institucije i institucije elektronskog novca

Reč je o istim kategorijama pravnih lica koja nisu imale pravo na mere ni prošle godine. Takođe, pravo na nova direktna davanja nemaju ni korisnici javnih sredstava, kao ni privredni subjekti kojima je na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja privremeno oduzet PIB.

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine. Prva uplata najavljena je za 8. april.

Iznos direktnog davanja utvrđuje se kao proizvod odgovarajućeg broja zaposlenih i iznosa od 15.450,12 dinara (to je iznos jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine). Relevantan je broj zaposlenih za koje privredni subjekt podnese Obrazac PPP-PD za obračunski period februar, mart i april 2021. godine. Programom je detaljnije uređen način utvrđivanja broja zaposlenih u zavisnosti od specifičnosti u pojedinim slučajevima (preduzetnici, zaposleni sa nepunim radnim vremenom i dr.).
Ne postoji obaveza da se poreska prijava za februar podnese do kraja februara, već to treba učiniti najkasnije do kraja marta, zatim do kraja aprila (za zarade za mart) i konačno do kraja maja (za zarade za april).
Način prihvatanja direktnih davanja biće uređen tako da privredni subjekti daju posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, najverovatnije prilikom podnošenja poreske prijave. Objašnjenje o načinu davanja izjave biće objavljeno na sajtu Poreske uprave. Dakle, nema automatizma, već se privredni subjekti putem izjave opredeljuju za svaku od tri moguće isplate direktnih davanja.

Izuzetno od prethodno navedenog, privrednim subjektima koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.
Za potrebe isplate direktnih davanja ponovo će biti otvoreni posebni namenski računi. Princip otvaranja ovih računa sličan je onom koji je već primenjen prošle godine u skladu sa Uredbom o fiskalnim pogodnostima. Primljena novčana sredstva po osnovu direktnih davanja privredni subjekti moći će da iskoriste najkasnije do 31. jula 2021. godine.

Osim navedenog, Programom se propisuje:

postupak u slučaju (ne)namerne nenamenske isplate sa namenskog računa;
gubitak prava na direktna davanja (u slučaju smanjivanja broja zaposlenih za više od 10%);
način utvrđivanja smanjivanja broja zaposlenih;
kontrola ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja;
način povraćaja sredstava u slučaju gubitka prava na direktna davanja;
obračun kamate u slučaju gubitka prava na direktna davanja;
zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine.

Ostvarivanje prava

Privredni subjekti:

  • rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
  • rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana); i
  • ogranci i predstavništva stranih pravnih lica;

Direktna davanja: iznos, namena, rok za korišćenje
Iznos: 50% minimalne neto zarade za januar 2021. godine (15.450,12) po zaposlenom, koja će se isplaćivati u tri meseca i to aprilu, maju i junu 2021 godine.

Namena: isključivo zarade, naknade zarada.

Rok: 30. jula 2021. godine

Uslovi za ostvarivanje direktnih davanja privrednih subjekata:
koji su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno ako su zaključno sa danom stupanja na snagu Programa postali obveznici PDV;
kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kome se isplaćuju direktna davanja nije privremeno oduzet PIB.

Način ostvarivanja prava
Direktna davanja ostvaruju se davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave e-Porezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku i za svako mesečno direktno davanje posebno do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje direktno davanje

Napomene:
Privredni subjekat koji u momentu stupanja na snagu ove uredbe ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke iz prethodnog stava kod koje će mu biti otvoren COVID račun;

Leave a Comment

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Scroll to Top