Poreski kalendar za oktobar 2022

Pregledajte spisak poreskih obaveza za oktobar 2022. godine.

05.10.2022.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa
Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Poreski kalendar oktobar 2022

10.10.2022.

Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

17. 10. 2022.

Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za III kvartal 2022. godine
Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec
Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec
Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost
Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za septembar mesec ako je u septembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za treće tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za treće tromesečje ako je obveznik u trećem tromesečju ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca
Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA
Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

31. 10. 2022.

Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu
Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2023. godinu
Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za septembar 2022. godine

Scroll to Top