Poreski kalendar za novembar 2022

Pregledajte spisak poreskih obaveza za novembar 2022. godine.

07.11.2022.

Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu.
Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa

Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava.
Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom

Poreski kalendar novembar 2022

10. 11. 2022.
Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

15. 11. 2022.
Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje akontacije doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec

Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za četvrti kvartal 2022. godine

Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za četvrti kvartal 2022. godine

Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec.
Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O –

Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost

Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za oktobar mesec ako je u oktobru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA

Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize

30. 11. 2022.
Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2022. godine

Scroll to Top