Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

Na osnovu člana 12a stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana (u nastavku: ZPDG), Vlada Republike Srbije objavljuje Usklađene dinarske neoporezive iznose poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2022. godini. Iznosi su objavljeni u Službenom glasniku RS broj 6/23, od 27. januara 2023. godine, a primenjuju se na sve isplate koje se vrše od 1. februara 2023. godine – nezavisno od toga za koji mesec se vrši isplata.

Podsećamo da se neoporezivi iznos zarade od 21.712 dinara primenjuje od 1. januara 2023. godine.

Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana

 

 

.br.

 

O P I S

Neoporezivi iznosi u dinarima
 

Iznosi u primeni do
31. 1. 2023.

 

Iznosi u primeni od
1. 2. 2023.

I Neoporezivi iznosi iz člana 9. stav 1. ZPDG    
1. Pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) 76.281 87.799
2. Stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) 33.413 38.458
3. Naknada za ishranu – hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) 10.898 12.544
4. Naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) 5.851 6.735
5. Novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) 14.480 16.666
6. Naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) 111.380 128.198
II Neoporezivi iznosi iz člana 18. stav 1. ZPDG    
1. Naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) 4.359 5.017
2. Dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) 2.617 3.012
3. Naknada prevoza na službenom putovanju sopstvenim automobilom – tačka 5) 7.630 8.782
4. Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) 43.591 50.173
5. Poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića – tačka 8) 10.898 12.544
6. Jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) 21.794 25.085
7. Pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) 76.281 87.799
III Neoporezivi iznos iz člana 21a stav 2. ZPDG i člana 13. stav 3. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje    
1. Premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond 6.541 7.529
IV Neoporezivi iznos iz člana 83. stav 4. tačka 1) ZPDG    
1. Pojedinačno ostvaren dobitak od igara na sreću 111.380 128.198
V Neoporezivi iznos iz člana 85. stav 1. tačka 11) ZPDG    
1. Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca 14.480 16.666

Scroll to Top