Pregledajte spisak poreskih obaveza za januar 2023. godine.

05.01.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Poreski kalendar za januar

10.01.2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje poreza na prihod od pružanja ugostiteljskih usluga za IV kvartal 2022. godine.
 • Plaćanje doprinosa na prihode od obavljanja samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za decembar mesec ako je u decembru mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za četvrto tromesečje 2022. godine. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje Obrasca PID PDV 1 za četvrti kvartal ako je obveznik u četvrtom kvartalu ispunio jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo

 • Podnošenje zahteva za promenu poreskog perioda za koji se predaje poreska prijava i plaća PDV iz kalendarskog tromesečja u kalendarski mesec. Zahtev se podnosi na Obrascu IEPDV.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje proizvodnog normativa od strane proizvođača akciznih proizvoda koji se primenjuje za umanjenje obračunate akcize u 2023. godini.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju.

31. 01. 2023.

 • Podnošenje poreske prijave za preduzetnike paušalce kod kojih je došlo do izmene u obimu poslovanja odnosno prometa u prošloj godini. Prijava se podnosi na Obrascu PPDG-1S- Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje samooporezivanjem na prihode od samostalne delatnosti.
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za decembar 2022. godine.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.
 • Dostava popisnih listi zatečenih zaliha akciznih proizvoda, nadležnoj filijali, sa stanjem na dan 31.12.2022. godine.

Scroll to Top