Poreski kalendar za maj 2023

Pregledajte spisak poreskih obaveza za maj 2023. godine.

03.05.2023.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje obaveze za prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorne naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem za prvi kvartal 2023. godine.
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za mart 2023. godine.

Interbilanz-kalendar-maj-2023

05.05.2023.

 • Dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu. Obaveštenje se dostavlja na Obrascu OZU – Obaveštenje o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa.
 • Dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec i uplata sredstava. Izveštaj se dostavlja na Obrascu IOSI – Izveštaj o izvršavanju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

10.05.2023.

 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV. Prijava se podnosi na Obrascu PP PDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.

15.05.2023.

 • Plaćanje akontacije poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Podnošenje poreske prijave za godišnji porez na dohodak građana za prethodnu godinu. Poreska prijava se podnosi na Obrascu PP GPDG – Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak građana.
 • Plaćanje doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec.
 • Plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec.

 • Plaćanje doprinosa za samostalne umetnike za drugi kvartal 2023. godine.
 • Plaćanje doprinosa za poljoprivrednike za drugi kvartal 2023. godine.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva.
 • Podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec. Prijava se podnosi na Obrascu PPPDV – Poreska prijava za porez na dodatu vrednost.
 • Podnošenje obrasca PID PDV 1 za april mesec ako je u aprilu mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno vrši promet dobara u inostranstvo.
 • Plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca.
 • Podnošenje poreske prijave za obračun akcize za prethodni mesec, na Obrascu PP OA.
 • Podnošenje prijave o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec na Obrascu PP OAEL i plaćanje akcize.

31. 05. 2023.

 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za april 2023. godine.
 • Plaćanje obračunate akcize za period od 01. do 15. dana u mesecu.

Scroll to Top